website statistics

Music

Question

14. Ito ay maaaring ibaba o itaas gamit ang mga accidental signs.
A. Tenor
B. Bass
C. Sharp
D. Pitch​

2 Answer

You May Be Interested