website statistics

Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

magbigay ng 5 sitwasyon na nagpapakita ng pagiging isang responsable sa loob ng tahan ​

1 Answer

 • Answer:

  1. Pagtulong sa mga gawaing-bahay sa abot ng makakaya.

  2. Pagpapanatili ng kaayusan ng loob ng kwarto.

  3. Pagbabalik ng mga ginamit na kasangkapan sa tamang lalagyan.

  4. Paglilinis ng sariling kalat.

  5. Pagsunod sa mga patakarang ipinatutupad sa loob ng tahanan (hal: curfew ng mga anak)

  Explanation:

You May Be Interested