website statistics

Filipino

Question

ipaliwanag ang salitang diborsyo

1 Answer

  • Ang diborsiyo ay ang pagpapawalang bisa ng sibil na pagpapakasal ng mag-asawa. Ang diborsiyo ay nagpapawalang bisa sa mga legal na kasunduan ng mag-asawa. Ang karaniwang dahilan ng paghihiwalay ay hindi pagkakasundo (irreconcilable differences), pangangalunya, emosyonal at sikolohikal na pang-aabuso, pagkabagot at pagkasawa sa asawa.

    Kasalukuyang lahat ng mga bansa sa mundo, maliban sa Pilipinas at sa Lungsod ng Batikano, ay mayroong batas ukol sa diborsiyo.

You May Be Interested