website statistics

Filipino

Question

GAWAIN 1: Subuking tukuyin kung anong kahulugan ang ipinahihiwatig ng sumusunod
Lagyan ng tsek () ang pahiwatig na kahulugang maiuugnay sa bawat pahayag. Gawing
gabay ang mga salitang nakasulat nang madiin.
1. Napakahalaga ng pamulya sa aming mga Tsino. Kaming mga anak ay hindi basta
burnubukod sa aming magulang kahit pa may sanling pamilya na. Ipinahihiwatig ng
pahayag na ito na
a. malapit ang mga pamilyang Tsino sa isa't isa
b. independent o mas gustong mamuhay nang mag-isa ang mga tsino
c. hindi mabubuhay nang mag-isa ang mga Tsino​

1 Answer

You May Be Interested